Sąlygos ir nuostatos
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šie Pardavimo nuostatai (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir lintechas.com (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, pirkdami prekes internetinėje parduotuvėje.
2. Pirkimo ir pardavimo sutarties įvykis
2.1. Pirkėjo ir Pardavėjo pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta iš karto po to, kai Pirkėjas sudaro savo krepšelį internetinėje parduotuvėje, nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, susipažįsta su šiomis taisyklėmis ir paspaudimų tvarka , ir lieka galioti iki galo ir visapusiškai įvykdžius šalių įsipareigojimus pagal minėtą susitarimą.
2.2. Bet kokia Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis saugoma internetinėje parduotuvėje kaip konfidenciali informacija ir negali būti perduota trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai.
3. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Remiantis Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo tais atvejais, kai susitarimai sudaromi naudojantis komunikacijos priemone taisyklių tvirtinimui“ dd. 2001 m. Rugpjūčio 17 d. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti Pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui per septynias darbo dienas nuo pristatymo dienos.
3.3. Pirkėjas taip pat turi kitas įstatymuose numatytas teises ir teises, numatytas šiuose nuostatuose.
4. Pirkėjo įsipareigojimai
4.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir sumokėti už prekes bei jų pristatymą.
4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo identifikavimo kodo ir kitos su užsakymu susijusios informacijos trečiosioms šalims. Jei Pirkėjas praranda savo identifikavimo kodą, jis įsipareigoja nedelsdamas pranešti Pardavėjui per internetinės parduotuvės sistemą.
4.3. Jei Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys tampa pakeitimo objektu, Pirkėjas įsipareigoja jį nedelsiant atnaujinti.
4.4. Pirkėjo pasirinktos prekės bus rezervuotos ir Pardavėjas pradės Pirkimo ir pardavimo sutartį tik gavęs Pirkėjo banko pranešimą apie apmokėtas prekes. Pirkėjas įsipareigoja patvirtinti mokėjimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo Pirkimo mygtuko paspaudimo. Jei Pirkėjas per pirmiau minėtą laikotarpį nepatvirtina mokėjimo, Pardavėjas turi teisę išpirkti Pirkėją iš Pirkimo ir pardavimo sutarties.
4.5. Jei Pirkėjas atsisako priimti prekes be pagrįstų priežasčių, Pirkėjas įsipareigoja padengti Pardavėjui patirtas su pristatymu susijusias išlaidas, taip pat sumokėti 10% dydžio sumą.
4.6. Be to, Pirkėjas įsipareigoja laikytis kitų šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
5. Pardavėjo teisės
5.1. Jei Pirkėjas bando įsitraukti į stabilų internetinės parduotuvės veikimą, Pardavėjas turi teisę apriboti ar sustabdyti (sustabdyti) Pirkėjo galimybę prisijungti prie internetinės parduotuvės arba, išimtiniais atvejais, panaikinti Pirkėjo registraciją be išankstinio įspėjimo.
5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba visam laikui sustabdyti internetinės parduotuvės veikimą ir vienašališkai keisti taisykles be išankstinio įspėjimo.
5.3. Pardavėjas taip pat turi kitas įstatymines teises.
6. Pardavėjo įsipareigojimai
6.1. Sudaryti sąlygas tinkamos internetinės parduotuvės teikiamų paslaugų naudojimui.
6.2. Organizuoti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjui nurodytu adresu.
6.3. Jei rimtų aplinkybių atveju Pardavėjas nepateikia Pirkėjo užsakytų prekių, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui panašų straipsnį arba, jei Pirkėjas atsisakys jį priimti, grąžina Pirkėjo pinigus per penkias darbo dienas. Tokiu atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
7. Prekių pristatymas
7.1. Prekės vežamos vežėjo sąskaita pirkėjo sąskaita. Išimtiniais atvejais (t. Y. Jei Pirkėjas pasirinko nemokamą prekių pristatymą), Pirkėjas įsipareigoja surinkti prekes užsakymo metu pasirinktu adresu.
7.2. Prekės pristatomos iš atsargų į Pirkėją nurodytu adresu per 1-7 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes ir jų pristatymą. Visi pristatymo laikai, nurodyti interneto parduotuvėje, yra apytiksliai. Jei Pirkėjas užsakė prekes nebūti Pardavėjo sandėlyje, pristatymas gali užtrukti iki šešių savaičių. Jei yra kokių nors gamybos problemų, susijusių su prekių pristatymu, kuris buvo nupirktas specialiu užsakymu, tikslaus pristatymo laiko negalima.
7.3. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakytų prekių svorio, kiekio, dydžio ir paskirties, todėl galutinė kaina bus prieinama tik tada, kai bus visiškai užsakyta.
7.4. Prekių pristatymo metu tpirkėjas kartu su transporto įmonės atstovu turi patikrinti krovinio būklę.
7.5. Jei Pirkėjas pastebi kokių nors trūkumų, jis įsipareigoja nepriimti siuntos ir nurodyti vežimo važtaraštyje esančių trūkumų. Jei Pirkėjas priima siuntą ir pasirašo važtaraštį nepaliekdamas jokių pastabų, daroma prielaida, kad pristatyta siunta neturi trūkumų.
8. Prekių grąžinimas
8.1. Jei Pirkėjas (vartotojas) pasitraukia iš pirkimo ir pardavimo sutarties, kaip nurodyta šių taisyklių 3.2 punkte, prekės turi būti grąžinamos Pirkėjo sąskaita per septynias dienas nuo Pirkėjo rašytinio pranešimo apie sutarties atsisakymą. Straipsniai, turintys formą, dydį, spalvą, modelį ar papildymą (išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose), kad Pirkėjas (vartotojas) nepatenkina, pakeičiami arba priimami iš Pirkėjo per septynias dienas nuo prekių pristatymo. Prekių grąžinimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymą Nr. 217 „Dėl prekių grąžinimo ir pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ dd. Birželio 29 d., Prekės turi būti grąžintos Pirkėjo sąskaita.
8.1.1. Prekės turi būti grąžinamos originalioje ir pakavimo pakuotėje (su rankiniu ir garantijos pažymėjimu, jei jos buvo pateiktos kartu su gaminiu). Grąžinama prekė turi būti pridedama prie originalios sąskaitos faktūros, kuri pateikiama kartu su straipsniu, taip pat užpildyta ir pasirašyta grąžinimo forma.
8.1.2. Pirkėjas prisiima atsakomybę už gaminio pildymą ir pakavimą. Jei straipsnis nėra užpildytas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinto straipsnio.
8.1.3. Jei prekės buvo panaudotos ir (arba) sugadintos ir (arba) prarastos prekinės būklės (gaminio ar jo pakuotės išvaizdos pokyčiai, būtini gaminio apžiūrai, nelaikomi esminiais išvaizdos pakeitimais), jie nepriimami. pardavėjas.
9. Atsakomybė
9.1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formos tikslumą. Pirkėjas turi atsižvelgti į registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo pasekmes.
9.2. Jeigu Šalys pažeidžia Pirkimo ir pardavimo sutartį, sudarytą internetinės parduotuvės naudojimui, Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.3. Atsižvelgdamas į LR Elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatas, Pirkėjas sutinka su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų patvirtinimas internetinėje parduotuvėje prisijungimo duomenimis (identifikavimo kodu) turi teisinę elektroninio parašas (ty teisinis poveikis, lygus parašo rašytiniuose dokumentuose, priimtinas kaip įrodymas teisme), patvirtintas Elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo duomenis ir neatskleisti jo, taip pat užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi ir naudojami tik jo / jos, o ne perduoti ar kitaip sudaryti galimybes kitoms šalims naudotis arba naudoti duomenis. Jei kyla abejonių, kad Pirkėjo prisijungimo duomenys tapo žinomi kitoms šalims, Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsdamas pranešti Pardavėjui apie bet kokius prisijungimo duomenų pažeidimus ar atskleidimus. Visi veiksmai, atlikti vykdant Pirkėjo identifikavimo numerį, laikomi Pirkėjo atliktais veiksmais, todėl Pirkėjas yra visiškai atsakingas už tokių veiksmų pasekmes.
9.4. Pardavėjas neatsako už informaciją kitų įmonių interneto svetainėse, net jei Pirkėjas patenka į šias svetaines per Pardavėjo internetinės parduotuvės nuorodas.
9.5. Nuostolio atveju kaltė Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai už patirtus nuostolius.
10. Informacijos pateikimas
10.1. Pardavėjas įsipareigoja siųsti visus pranešimus registracijos formoje nurodytu Pirkėjo el. Pašto adresu.
10.2. Pirkėjas įsipareigoja siųsti visus pranešimus ir klausimus elektroninės parduotuvės skyriuje „Susisiekite su mumis“ nurodyta forma.
11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Visi ginčai, kylantys ar susiję su Pirkėjo ir Pardavėjo pirkimo ir pardavimo sutartimi, sprendžiami tarpusavio derybomis. Jeigu Šalys nepasiekia teigiamo rezultato, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka